Um Drífanda

Combined ShapeCreated with Sketch.

Sagan

Drífandi stéttarfélag var endurstofnað 9. desember árið 2000 er Verkakvennafélagið Snót og Verkalýðsfélag Vestmannaeyja sameinuðust. Upphaflega var það þó stofnað árið 1917, en vegna innbyrðis pólitískra átaka liðaðist það í sundur í smærri félög milli 1930 og 1940.
Félagið er fjölmennasta stéttarfélagið í Vestmannaeyjum og eru nú yfir 1300 félagsmenn í félaginu. Félagsmenn eru með margvíslegan bakgrunn, bæjarstarfsmenn, ríkisstarfsmenn og vinna við margvísleg og ólík störf. Flestir vinna við fiskvinnslustörf og störf tengd fiskvinnslu og höfninni.
Combined ShapeCreated with Sketch.

Upplýsingar um iðgjaldaskil

Drífandi stéttarfélag
Miðstræti 11
900 Vestmannaeyjar
Kennitala: 621200 3640

Banki: 0582 26 000141
Stéttarfélagsnúmer: 237
Félagsgjald: 1%
Sjúkrasjóður: 1%
Orlofssjóður: 0,25%
Fræðslusjóður: 0,30%
Launagreiðendur:
Við tökum á móti skilagreinum í rafrænu formi en athugið að krafa stofnast ekki í banka við skil á þeim.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Lög og reglugerðir

 1. Í reglum þessum á „fulltrúi Drífanda“ við alla fulltrúa Drífanda í stjórnum, nefndum og ráðum, starfsfólk svo og aðra þá sem koma fram fyrir hönd félagsins og gegna trúnaðarstörfum fyrir það. Ákvæði siðareglna félagsins eiga við hvort heldur fulltrúi Drífanda þiggur laun fyrir störf sín eða ekki.

 2. Þegar unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar. Þ.e. upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi, í starfsemi Drífanda stéttarfélags eða sjóða á vegum þess skal farið með þær upplýsingar skv. lögum um persónuvernd nr.77/2000.

 3. Slíkra upplýsingar skal einungis aflað í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi, þær ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi og þess gætt að afla ekki eða óska eftir frekari upplýsingum og gögnum en nauðsynilegt er hverju sinni.

 4. Þegar ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita persónuuplýsingar skal eyða þeim. Málefnaleg ástæða til varðveiðslu upplýsinga getur m.a. byggst á lögum um persónuvernd nr.77/2000.

 5. Fulltrúi Drífanda er bundinn af landslögum sem og lögum þeirra félagseiningar sem hann sinnir stjórnunarstörfum í og sannfæringu sinni um afstöðu einstraka mála. Honum ber að gegna störfum af alúð og samviskusemi. Um hæfni í einstökum málum fer skv. almennum hæfisreglum stjórnsýslulaga skv. lögum nr.37/1993.

 6. Fulltrúi Drífanda sem tilnefndur hefur verið til setu í stjórnum, nefndum eða ráðum annarra samtaka, félaga eða stofnana af Drífanda, skal leitast við að fylgja samþykktum og stefnumálum Drífanda og verkalýðshreyfingarinnar í störfum sínum í viðeigandi stjórn eftir því er sannfæring hans leyfir. Fulltrúar félagsins skulu og vinna að hagsmunamálum félagsmanna Drífanda í störfum sínum fyrir félagið. Komi í ljós að sannfæring viðkomandi fulltrúa fer ekki saman við stefnumál eða samþykktir félagsins skal viðkomandi gera formanni félagsins grein fyrir afstöðu sinni og víkja úr sæti sínu sé þess óskað.

 7. Fulltrúum Drífanda ber að gæta þagnarskyldu um það sem þeir kunna að verða áskynja í starfi sínu eða erindum fyrir félagið og leynt á að fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst áfram eftir að látið er af störfum.

 8. Fulltrúum félagsins er óheimilt að birta eða dreifa skjölum sem varðveitt eru í vinnuumhverfi starfsfólks og stjórnar enda sé um ófrágengin vinnuskjöl að ræða. Skjöl sem hafa verið afgreidd af stjórn eða viðeigandi stjórn eða nefnd og eru ekki merkt sérstaklega sem “trúnaðarmál“ er heimilt að birta opinberlega. Formaður Drífanda er talsmaður félagsins um málefni þess.

 9. Fulltrúum Drífanda er óheimilt að þiggja boðsferðir/kynnisferðir af fyrirtækjum og stofnunum sem Drífandi hefur kjarasamninga við og/eða kaupir vöru eða þjónustu af, nema talið sé að slíkar ferðir hafi upplýsingargildi fyrir félagið og starfsemi þess eða geri þá hæfari til að sinna hlutverki sínu. Ef einhver vafi leikur á upplýsingagildi ferða skal viðkomandi bera slíkt undir formann og stjórn og er hann bundinn af niðurstöðu þeirra. Í þeim tilvikum þegar um er að ræða ferðir sem standa fulltrúa félagsins til boða á vegum fyrirtækis sem hann starfar hjá og öðrum starfsmönnum stendur einnig til boða, gildir ofangreind regla ekki.

 10. Fulltrúum Drífanda er óheimilt að þiggja gjafir eða fjármuni frá aðilum sem á einn eða annan hátt tengjast starfi þeirra eða erindum fyrir félagið. Undanteknar eru jóla- og afmælisgjafir, sem eru að fjárhagslegu verðmæti innan hóflegra marka eða um er að ræða persónuleg tengsl sem ekki verða rakin til viðskipta við félagið.

 11. Fulltrúum Drífanda er hafa áhrif á hvert félagið beinir viðskiptum sínum er óheimilt að hafa milligöngu um viðskipti við aðila er líta má á sem tengdan þeim sjálfum. Með tengdum aðila er t.d. átt við fyrirtæki í eigu þeirra sjálfra að fullu eða hluta, maka eða barna og tengdabarna og/eða annarra náinna skyldmenna.

 12. Fulltrúum Drífanda sem eru félagar í óskyldum félagasamtökum er óheimilt að beita sér fyrir því að Drífandi veiti viðkomandi félagasamtökum fjárstuðning eða beini viðskiptum sínum sérstaklega til viðkomandi samtaka. Ákvæði þetta gildir um hvers kyns fjáraflanir og samskot.

1. gr. Nafn sjóðsins heimili og sjóðfélagar
Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Drífanda stéttarfélags. Heimili sjóðsins og varnar-þing er í Vestmannaeyjum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt er af til sjóðsins.

2. gr. Markmið sjóðsins
Markmið sjóðsins er að styrkja sjóðfélaga er missa vinnutekjur vegna sjúkdóma eða slysa með því að greiða þeim dagpeninga í slysa- og sjúkdómstilfellum. Sjóðnum er heimilt að greiða styrki eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari.
Markmið sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum er snerta öryggi og heilsufar sjóðfélaga.

3. gr. Tekjur sjóðsins
a) Samningsbundin gjöld af heildarlaunum sjóðfélaga.
b) Vaxtatekjur og arður.
c) Gjafir, framlög og styrkir.
d) Aðrar tekjur sem aðalfundur kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og tveimur til vara. Skulu þeir kosnir á aðalfundi og skal kjörtímabil sjóðsstjórnar vera tvö ár.
Sjóðstjórn skiptir sjálf með sér verkum, setur sér starfsreglur og nánari reglur um úthlutun fjár úr sjóðnum.
Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslu úr sjóðnum sem trúnaðarmál.

5. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir af skoðunar-mönnum reikninga félagsins og endurskoðanda fyrir aðalfund félagsins.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila
Að minnsta kosti fimmta hvert ár skal stjórn sjóðsins láta endurskoðanda meta framtíðarstöðu sjúkrasjóðsins. Hann skal semja skýrslu til stjórnar um athugun sína.
Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn getur staðið við skuldbindingar sínar. Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar er sjóðstjórn skylt að leggja fyrir næsta aðalfund tillögur til úrbóta.

7. gr. Ávöxtun sjóðsins
Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
a) Í ríkisskuldabréfum, í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs og í skuldabréfum tryggðum með öruggum fasteignaveðum.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.
e) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.
Ávallt skal þess gætt að varsla og ráðstöfun fjármuna fari ekki í bága við markmið eða verkefni sjóðsins.

8. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði
8.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 9. gr.
8.2 Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
8.3 Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.
8.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.
8.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

9. gr. Samskipti sjúkrasjóða
Sjóðfélagi sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr sjúkrasjóði annars stéttafélags innan ASÍ, öðlast rétt til sjúkra- og slysadagpeninga hjá sjúkrasjóðnum eftir að hafa greitt í hann í einn mánuð, enda hafi hann fram að því sannanlega átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
Vinni sjóðfélagi á fleirum en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu skal hann greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt. Heimilt er að fresta greiðslu bóta þar til staðfesting annarra sjóða liggur fyrir um að sjóðfélagi hafi ekki sótt um greiðslur þar. Sjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa öðrum sjóðum yfirlit um bætur sem greiddar eru vegna sjóðfélagans, tegund og fjárhæð bóta. Umsækjanda er skylt að leggja fram með umsókn sinni staðfestar upplýsingar um greiðslur frá öðrum sjóðum og veita aðrar nauðsynlegar upplýsingar um launagreiðslur að viðlögðum réttindamissi.

10. gr. Geymd réttindi
Sá sem gengur undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði félagsins endurnýjar bótarétt sinn þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð enda hafi umsækjandi áður verið sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna fæðingarorlofs, veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum.

11. gr. Styrkveitingar
11.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af
meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
11.2 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.
11.3 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
11.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 180.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr. 1.7 2006 og tekur sömu breytingum og hún.
11.5 Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 11.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.
11.6 Dagpeninga skv. 11.1, 11.2 og 11.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 11.1, 11.2 og 11.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði.
11.7 Réttur skv. 11.1, 11.2 og 11.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.
11.8 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.
11.9 Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
11.10 Við ráðstöfun fjármuna skv. 11.8 og 11.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.
11.11 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

12. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum:
Allan beinan kostnað vegna reksturs sjóðsins greiðir hann sjálfur. Árlegan kostnað vegna afgreiðslu og skrifstofu skal ákveða með samkomulagi milli sjóðstjórnar og stjórnar félagsins ár hvert.
Umsóknum skal skilað í því formi, sem stjórn sjóðsins ákveður ásamt nauðsynlegum vottorðum er tryggja réttmæti greiðslna.
Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðstjórn hafna umsókn að svo stöddu.

13.gr. Fyrning
Réttur til dagpeninga og styrkja úr sjúkrasjóði samkvæmt reglugerð þessari fellur niður sé ekki sótt um styrk innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.

14. gr. Endurgreiðsla iðgjalda:
Iðgjöld til Sjúkrasjóðsins endurgreiðast ekki.

15. gr. Upplýsingaskylda:
Upplýsingar skulu veittar í samræmi við almennar stjórnsýslureglur.
Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar með útgáfu bæklinga eða dreifirita.

16. gr. Málsskotsréttur
Heimilt er að vísa ágreiningi vegna úthlutunar til úrskurðar félagsstjórnar.

17 .gr. Gerðabók
Stjórn sjóðsins skal ávallt halda gerðabók yfir styrkbeiðnir og styrkveitingar.

18. gr. Ýmis ákvæði:
Ef farsóttir geisa getur sjóðstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

19. gr. Breytingar á reglugerðinni:
19.1 Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.
19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

20. gr. Gildistími
Reglugerðin tekur gildi frá og með 1. júlí 2006

1. gr. Nafn sjóðsins heimili og sjóðfélagar
Sjóðurinn heitir orlofssjóður Drífanda stéttarfélags. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Vestmannaeyjum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt er af til sjóðsins.

2. gr. Tilgangur og markmið
Tilgangur sjóðsins er að gera sjóðsfélögum kleift að njóta orlofs með því að koma upp og reka orlofshús og orlofsíbúðir og semja um hagstæð kjör á orlofsferðum og gistingu bæði innanlands og utan.

3. gr. Tekjur sjóðsins
a) Samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.
b) Leigutekjur af orlofshúsum
c) Vaxtatekjur og aðrar tekjur er til falla.

4. gr. Stjórn og rekstur
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og tveimur til vara. Skulu þeir kosnir á aðalfundi og skal kjörtímabil sjóðsstjórnar vera tvö ár.
Sjóðstjórn skiptir sjálf með sér verkum, setur sér starfsreglur og nánari reglur um úthlutun orlofshúsa og íbúða.
Stjórnin annast vörslu og ávöxtun sjóðsins ásamt umsjón eigna hans.

5. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir af skoðunarmönnum reikninga félagsins og endurskoðanda fyrir aðalfund félagsins.

6. gr. Ávöxtun sjóðsins
Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
a) Í ríkisskuldabréfum, í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs og í skuldabréfum tryggðum með öruggum fasteignaveðum.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins.
e) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.
Ávallt skal þess gætt að varsla og ráðstöfun fjármuna fari ekki í bága við markmið eða verkefni sjóðsins.

7. gr. Reksturskostnaður.
Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu félagsins. Allan beinan kostnað við rekstur ber sjóðurinn sjálfur. Kostnað vegna afgreiðslu og skrifstofuhalds skal ákveða í samkomulagi milli stjórna sjóðsins og félagsstjórnar.

8. gr. Málsskot
Heimilt er að vísa ágreiningi vegna úthlutunar til úrskurðar félagsstjórnar.

9. gr. Breytingar á reglugerðinni:
Reglugerð þessari má breyta á aðalfundi félagsins enda sé þess getið í fundarboði að reglugerðarbreytingar séu á dagskrá og ennfremur skulu breytingarnar áður hafa verið ræddar á almennum félagsfundi. Einnig er heimilt að breyta reglugerðinni á félagsfundi, hafi breytingarnar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða nægir til að reglugerðarbreyting teljist samþykkt.

10. gr. Gildistími
Reglugerðin tekur gildi frá og með 1. janúar 2001.

1. Kafli

Heiti félagsins og hlutverk

1. gr.
Félagið heitir Drífandi stéttarfélag. Félagssvæði þess er Vestmannaeyjar. Félagið er aðili að Starfsgreinasambandi Íslands, sem er aðili að Alþýðusambandi Íslands. Heimili félagsins og varnarþing er í Vestmannaeyjum.

2. gr.
Tilgangur félagsins er:

Að sameina allt verkafólk sem starfar á félagssvæðinu.
Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna, svo sem með því að semja um kaup og kjör, bættan aðbúnað og öryggi við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á rétt félagsmanna.
Að vinna að fræðslu- og menningarmálum og vinna að öðrum hagsmunamálum verkafólks með því að skipuleggja innan félagsins allt það launafólk sem starfar á félagssvæðinu.

3. gr.
Inngöngu í félagið geta þeir fengið sem:

a. Vinna þau störf sem félagið gerir kjarasamninga um.
b. Eru fullra 16 ára að aldri, standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ, sem viðkomandi hafa verið í.

4. gr.
Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða með skilum á gjöldum til félagsins. Aðild nýrra félagsmanna að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins árlega og skal félagið senda viðkomandi tilkynningu um staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar ef viðkomandi hefur áður greitt til félagsins. Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma. Kjörgengi og atkvæðisrétt fær sá er vinnur á samningssviði félagsins, er greiðandi til félagsins og hefur greitt til þess í sex mánuði eða meira.

5. gr.
Heimilt er að taka í félagið sem aukafélaga unglinga innan 16 ára aldurs, og aðra sem stunda vinnu samkvæmt þeim samningum sem félagið hefur gert og starfa á starfssvæði félagsins um stundarsakir en eru félagar í öðru félagi.
Aukafélagar greiða fullt félagsgjald meðan þeir eru á félagssvæðinu, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins, en hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi. Skyldur félagsins gagnvart aukafélögum eru hinar sömu og gagnvart aðalfélögum.

6. gr.
Úrsögn úr félaginu getur því aðeins átt sér stað að félagsmaður sé skuldlaus við félagið. Úrsögn skal vera skrifleg. Hún skal afhent formanni félagsins eða skrifstofu.
Félagsmenn halda félagsréttindum meðan þeir gegna trúnaðarstörfum í verkalýðs-hreyfingunni.
Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru félagi er lagt hafa niður vinnu vegna deilu.

 
II. Kafli.

Réttindi og skyldur félagsmanna, réttindamissir, brottrekstur

7. gr.
Réttindi félagsmanna sé ekki annað tekið fram í lögum þessum eru eftirfarandi:

a) Málfrelsi, tillögu- og atkvæðisréttur á félagsfundum svo og kjörgengi. Atkvæðisréttur um kjarasamninga eftir nánari ákvörðun félagsfundar.
b) Réttur á styrkjum úr sjóðum félagsins, að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru í reglugerðum sjóðanna.
c) Réttur til að vinna eftir þeim kjörum sem samningar félagsins ákveða hverju sinni.
d) Réttur til aðstoðar félagsins vegna vanefnda atvinnurekenda á samningum.

8. gr.
Skyldur félagsmanna eru:

a) Að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum í öllum greinum.
b) Að greiða félagsgjöldin á réttum gjalddaga.
c) Að stuðla að því að ófélagsbundnir menn gangi í verkalýðsfélagið og tilkynna til félagsins brot á lögum og samþykktum félagsins.

9. gr.
Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi og skulu innheimt sem ákveðið hlutfall af launum en þó er heimilt að ákveða lágmarksgjald. Félagsmaður sem skuldar lögboðin gjöld til félagsins fyrir 12 mánuði eða meira nýtur ekki fullra félagsréttinda, svo sem atkvæðisréttar, kjörgengis né styrkja úr sjóðum félagsins. Félagsréttindi öðlast hann ekki á ný fyrr en skuldin er að fullu greidd.

10. gr.
Ef félagsmaður er sakaður um brot á lögum félagsins skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi sem ákveður með einföldum meirihluta atkvæða hvort veita skuli áminningu eða svipta hann réttindum fullgilds félagsmanns. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar.
Hver sá maður skal sviptur réttindum fullgilds félagsmanns í lengri eða skemmri tíma sem að áliti félagsfundar hefur unnið gegn hagsmunum félagsins, bakað því tjón eða gert því eitthvað til vansa, svo og hver sem ekki hlýðir lögum þess eftir gefna áminningu í félaginu.
Úrskurði félagsfundar má vísa til viðkomandi landssambands og Alþýðusambandsins, en úrskurður félagsfundar gildir þar til sambandið ákveður annað.
Hafi félagsmaður verið sviptur réttindum fullgilds félagsmanns á hann ekki afturkvæmt í félagið með fullgildum réttindum nema inntökubeiðni hans sé samþykkt á lögmætum félagsfundi.


III. Kafli.

Stjórn og trúnaðarráð

11. gr.
Stjórn félagsins skipa sjö félagsmenn og tveir félagsmenn til vara: Formaður, varaformaður, ritari, og fjórir meðstjórnendur. Á framboðslista skal tilgreina hverjir séu í framboði til formanns, varaformanns og ritara en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Kjörtímabil stjórnar eru þrjú ár.

12. gr.
Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar til félagsfunda, sbr. 21. grein. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði. Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eigum félagsins. Skylt er stjórn félagsins að stuðla að því að allt er varðar sögu félagsins sé sem best varðveitt. Láti félagsmaður af trúnaðarstörfum sem hann gegnir fyrir félagið er honum skylt að skila af sér öllum gögnum sem trúnaðarstarf hans varðar.

13. gr.
Formaður félagsins kveður til stjórnarfunda og stjórnar þeim. Formanni er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. 2 stjórnarmenn eftir því. Formaður undirritar gerðarbækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum. Varastjórnarmenn taka sæti í stjórn í forföllum aðalmanna. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans.

14. gr.
Ritari ber ábyrgð á því að gerðarbækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar.
Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni. Heimilt er stjórn að hljóðrita fundi félagsins, enda sé fundarmönnum tilkynnt um það áður en fundur hefst.

15. gr.
Í gildi skulu vera siðareglur sem stjórn og öðrum fulltrúum félagsins er skylt að kynna sér og fara eftir. Stjórn félagsins ber ábyrgð á að þær séu settar. Stjórn félagsins ber sameiginlega ábyrgð á fjármunum félagsins.

16. gr.
Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu. Í ráðinu eiga sæti stjórn félagsins og varastjórn og 5 fullgildir félagsmenn sem kosnir eru í ráðið eftir sömu reglum og til sama tíma og stjórn. Þá skulu kosnir 2 varamenn í trúnaðarráðið um leið og aðalmenn eru kosnir. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.
Formaður kveður trúnaðarráð til funda með þeim hætti er hann telur heppilegan, þó eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skylt er formanni að boða trúnaðarráð til fundar ef þriðjungur þess óskar og tilgreinir fundarefni. Trúnaðarráðsfundur er löglegur ef meirihluti ráðsmanna mætir, eða varamenn þeirra.
Formaður getur í nafni félagsstjórnar kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar þegar félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, og ræður einfaldur meirihluti úrslitum í slíkum málum.
Hlutverk trúnaðarráðs er m.a. auk ofanritaðs:
• Að móta stefnu félagsins í mikilsverðum málum
• Að gera tillögu um atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun.
• Að leggja mat á samninga áður en þeir eru bornir undir atkvæði
• Að taka ákvörðun um alsherjaratkvæðagreiðslu.

17. gr.
Samninganefnd skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um kjarasamningsgerð fyrir hönd félagsins. Nefndin skal kjörin af aðalfundi og í henni skulu eiga sæti 3 menn. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefndar. Samninganefnd er heimilt að skipta með sér verkum eftir samningssviðum. Samninganefnd er heimilt að kalla til félagsmenn sér til aðstoðar ef þurfa þykir.

18. gr.
Kjörstjórn skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um stjórn atkvæðagreiðslna um kjarasamninga, verkföll og allsherjaratkvæðagreiðslur skv. lögum félagsins. Kjörstjórnin skal kjörin af aðalfundi og í henni skulu eiga sæti tveir félagsmenn og einn til vara. Við stjórnun atkvæðagreiðslna um kjarasamninga og verkföll skipar trúnaðarráð þriðja stjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar. Við stjórnun allsherjaratkvæðagreiðslna um önnur atriði skv. lögum félagsins og/eða lögum ASÍ skipar miðstjórn ASÍ þriðja kjörstjórnarmanninn og skal hann vera formaður kjörstjórnar.

19. gr.
Heimilt er stjórn og trúnaðarráði að stofna deildir innan félagsins og skal þá deildunum meðal annars ætlað það hlutverk að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfgreinarnar og skipa fulltrúa í samninganefnd félagsins. Þeir sem hætta störfum vegna aldurs er heimilt að starfa í sérstakri deild. Deildir skulu setja sér starfsreglur sem stjórn félagsins samþykkir.

20. gr.
Stjórn félagsins er rétt og skylt að skipa trúnaðarmenn á öllum vinnustöðum þar sem fimm félagsmenn eða fleiri vinna og samningar félagsins við atvinnurekendur taka til. Trúnaðarmenn skulu kosnir af þeim félagsmönnum sem starfa á viðkomandi vinnustöðum. Félagsstjórninni er heimilt að skipa trúnaðarmenn, samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, verði kosningu á vinnusvæði ekki við komið. Trúnaðarmenn skulu starfa eftir erindisbréfi er stjórn félagsins setur þeim.
Trúnaðarmenn skulu hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé fylgt eftir í hvívetna.
Trúnaðarmenn skulu vera tengiliðir milli félagsstjórnar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.
Að öðru leyti fer um starfsemi, réttindi og skyldur trúnaðarmanna að lögum og kjara-samningum félagsins.

 
IV. Kafli.

Fundir og stjórnarkjör

21. gr.
Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn álítur þess þörf eða minnst 15 fullgildir félagsmenn óska þess við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni. Fundir skulu boðaðir með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara með uppfestum auglýsingum, bréflega, á vefmiðlum félagsins. eða þá í blöðum. Þó má í sambandi við vinnudeilur boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Fundum félagsins skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum. Komi upp ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði. Óski einstakur félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk.

22. gr.
Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok maí ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með dagskrá með 7 sólarhringa fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað. Um boðun aðalfundar fer að öðru leyti með sama hætti og boðun félagsfundar.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
. Skýrsla formanns fyrir liðið starfsár.
. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
. Lýst kosningu stjórnar, varastjórnar og aðal og varamanna til trúnaðarmannaráðs.
. Kosning tveggja félagslegra skoðunarmanna og eins til vara.
. Kosning til annarra stjórna og ráða sem lög og reglugerðir félagsins gera ráð fyrir.
. Lagabreytingar, ef fyrir liggja.
. Ákvörðun félagsgjalda
. Önnur mál.

23. gr.
Listakosning skal viðhöfð við kosningu aðal- og varamanna til stjórnar og trúnaðarráðs skv. 11.gr.. Komi fram fleiri listar en einn skal fram fara allsherjaratkvæðagreiðsla samkvæmt reglugerð ASÍ um alsherjaratkvæðagreiðslur.

 
V. Kafli.

Fjármál

24. gr.
Af tekjum félags skal greiða öll útgjöld þess og annan kostnað, er stafar af samþykktum félagsfunda eða stjórnar. Við meiri háttar ráðstafanir á eigum félagsins þarf samþykki félagsfundar.
Komi fram tillögur á félagsfundi um fjárframlög úr sjóðum félagsins geta þær aðeins komið til atkvæða á þeim fundi ef meirihluti stjórnar er þeim meðmæltur. Stjórnin getur einnig látið fresta málinu til frekari athugunar milli funda.

25. gr.
Tveir félagslegir skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá. Skoðunarmenn eru kosnir á aðalfundi. Hlutverk þeirra er m.a. að hafa eftirlit með því að fjármunum félagsins sé varið til þeirra verkefna sem félagsfundur og/eða stjórn hafa ákveðið. Auk athugunar hinna félagskjörnu skoðunarmanna er stjórn félagsins skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs. Reikningar félagsins skulu liggja frammi, til skoðunar fyrir félagsmenn, 14 dögum fyrir aðalfund.

26. gr.
Sjóðir í eigu eða vörslu félagsins skulu vera:

Félagssjóður, sjúkrasjóður, vinnudeilusjóður, orlofsheimilasjóður, fræðslusjóður svo og aðrir sjóðir sem stofnaðir kunna að vera. Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður skulu hafa sérstaka reglugerð sem samþykkja þarf á aðalfundi. Reglugerðum sjóða má þó breyta á félagsfundi hafi reglugerðarbreytingar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum skuli stjórnað.
Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum í bönkum eða í sparisjóðum, í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign, í fasteignum eða á annan hátt er stjórn félagsins og trúnaðarráð metur tryggan. Tekjur félagsins skiptast milli sjóðanna samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.

 

VI. Kafli.

Lagabreytingar

27. gr.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði. Einnig er heimilt að breyta lögum á félagsfundi, hafi lagabreytingarnar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði.
Til þess að breytingin nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða fullgildra félagsmanna.
Breytingar á lögunum koma fyrst til framkvæmda er stjórn hlutaðeigandi landssambands og miðstjórn ASÍ hefur staðfest þær.

 

VII. Kafli.

Félagsslit o.fl.

28. gr.
Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 allra félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu. Verði samþykkt að leggja félagið niður skal Alþýðusamband Íslands varðveita eignir þess þar til annað verkalýðsfélag er stofnað með sama tilgangi á félagssvæðinu. Fær það félag þá umráð eignanna að áskildu samþykki miðstjórnar Alþýðusambandsins. Um úrsögn úr ASÍ eða landssamböndum fer skv. lögum ASÍ. Um sameiningu félaga skal fjallað á sama hátt og lagabreytingar.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Nefndir og ráð

Formaður:
Arnar G. Hjaltalín

Varaformaður:
Guðný Óskarsdóttir

Ritari: 
Jóhann G. Ágústsson

Meðstjórnendur:
Anna Sirrý Gísladóttir
Ragnhildur Ragnarsdóttir
Unnar Erlingsson
Fjóla Finnbogadóttir

Varastjórn:
Mariuz Wanecki
Sigfríður Ingadóttir


Styrmir Gíslason
Ragnheiður Sigurkarlsdóttir
Salóme Rúnarsdóttir
Olegs Pavloskis
Sigurður Einarsson

Varatrúnaðarráð:
Bozena Anna Liz
Vignir Skæringsson

Arnar Hjaltalín
Guðný Óskarsdóttir
Anna Sirrý Gísladóttir
Fjóla Finnbogadóttir

Styrmir Gíslason
Anna Svala Johnsen

Varakjörstjórn:
Salóme Ýr Rúnarsdóttir

Jóhann Ólafsson
Sigurlín Árnadóttir

Varaskoðunarmaður:
Anna Svala Johnsen

Guðný Óskarsdóttir
Anna Sirrý Gísladóttir
Jóhann Grétar Ágústsson

Varastjórn Sjúkrasjóðs:
Arnar Hjaltalín
Unnar Erlingsson

Arnar Hjaltalín
Anna Sirrý Gísladóttir
Mariusz Wanecki

Varastjórn Fræðslusjóðs:
Guðný Óskarsdóttir
Styrmir Gíslason

Arnar Hjaltalín
Unnar Erlingsson
Anna Sirrý Gísladóttir

Varastjórn Orlofssjóðs:
Berglind Jóhannesdóttir
Sigfríður Ingadóttir

Arnar Hjaltalín
Guðný Óskarsdóttir
Anna Sirrý Gísladóttir
Styrmir Gíslason
Mariusz Wanecki

Varamenn í fulltrúaráði lífeyrissjóðsins:
Salóme Ýr Rúnarsdóttir
Ragnhildur Ragnarsdóttir
Olegs Pavloskis
Vignir Skæringsson
Fjóla Finnbogadóttir

Combined ShapeCreated with Sketch.

Trúnaðarmenn

Anna Sirrý Gísladóttir

Olegs Pavlovskis

Sigurjón Þorkelsson

Unnar Erlingsson

Sigurður Einarsson

Borgþór Eydal Arnsteinsson

Ragnheiður Sigurkarlsdóttir

Fríða Ingadóttir

Fríða Ingadóttir

Jóhanna Inga Jónsdóttir

Guðrún Bergrós Tryggvadóttir

Skæringur Óli Þórarinsson

Bozena Anna Lis

Maiusz Wanecki

Vignir Skæringsson

Starfsfólk

Arnar G. Hjaltalín

Formaður og framkvæmdarstjóri
arnar@drifandi.is

Guðný Óskarsdóttir

Varaformaður og skrifstofustjóri
gudny@drifandi.is

Við notum vefkökur til að gera upplifunina þína á vefnum okkar sem besta.
Ef þú heldur áfram að nota síðuna, þá gerum við ráð fyrir að þú samþykkir það.